Договір

Договір -приєднання
про надання послуг з експертного дослідження

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, надалі – Виконавець, в особі президента Іванова Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, надалі – Виконавець, в особі президента Іванова Костянтина Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа, що звертається за послугою з експертного дослідження, надалі – Замовник, з другої сторони, що надалі разом іменуються – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується за рахунок Замовника, в порядку та на умовах визначених цим договором, надавати послуги з експертного дослідження, а саме: товарознавчої експертизи, експертизи з визначення кодів товару згідно з УКТЗЕД, ДКПП та іншими класифікаторами, визначення виходу готової продукції при переробці сировини та рівню її вартості в загальній вартості, оцінці майна, цінової інформації та інших видів експертних досліджень. Експертне дослідження носить консультативно-роз’яснювальний характер, не є процесуальним документом, здійснюється в межах договірних відносин сторін і поставлених питань.
1.2. Виконавець надає послуги на підставі електронної заявки Замовника. Заявка має містити інформацію про замовника та його контакті дані, завдання експертного дослідження, гарантію оплати послуги, зобов’язання про надання документів, матеріалів або інших необхідних для проведення експертного дослідження даних, строк надання послуг (звичайний/терміновий).
1.3. Строк проведення експертного дослідження починається з робочого дня, наступного за днем надходження всіх документів, матеріалів або інших необхідних для проведення експертного дослідження даних, відповідей на запити та повної оплати послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1 своєчасно розглянути заявку Замовника, визначити строк її виконання та вартість послуги в залежності від складності та обсягу роботи, або відмовитися від надання послуги (у разі неможливості її виконання);
2.1.2 після надходження всіх документів, матеріалів або інших необхідних для проведення експертного дослідження даних та повної оплати послуг, в обумовлений строк надавати Замовнику послуги;
2.1.3 забезпечувати якість наданих послуг, відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником, або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати;
2.1.4 при наданні послуг на території Замовника дотримуватися правил техніки безпеки;
2.1.5 в випадках передбачених чинним законодавством, Виконавець зобов’язаний провести огляд майна, що є предметом експертного дослідження.
2.1.6 у випадках передбачених чинним законодавством Виконавець зобов’язаний письмово повідомити Замовника про неможливість проведення експертного дослідження. В разі неможливості проведення експертного дослідження з підстав, не залежних від Виконавця, Замовник сплачує фактичні витрати Виконавця.
2.1.7 надати Замовнику акти наданих послуг.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1 отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
2.2.2 отримати оплату за послуги;
2.2.3 надавати послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб.
2.3. Замовник зобов’язаний:
2.3.1 надати Виконавцю всі необхідні вихідні дані та, за наявності, документи необхідні для проведення експертного дослідження;
2.3.2 своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги;
2.3.2 після отримання послуг Замовник підписати наданий Виконавцем акт наданих послуг або протягом 2-х робочих днів надати Виконавцю мотивовану письмову відмову від прийняття послуг;
2.3.3 при наданні послуг на території Замовника створити працівникам Виконавця належні умови для роботи та контролювати дотримання ними правил техніки безпеки;
2.4. Замовник має право:
2.4.1 вимагати від Виконавця якісного і своєчасного виконання замовлених експертних досліджень.

ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

3.1. Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів наданих послуг на виконання цього Договору.
3.2. Вартість послуг, що надаються відповідно до п.1.1. цього Договору, встановлюється в гривнях, згідно з *-актуальними на день отримання заявки тарифами Виконавця, з врахуванням складності, терміновості та необхідності виїзду на огляд об’єкта експертного дослідження. Тариф є звичайною ціною у відповідності до п. 14.1.71 Податкового кодексу України.
3.3. Оплата здійснюється Замовником у безготівковій формі, згідно з виставленим Виконавцем рахунком.
3.4. Документом, що підтверджує надання послуг, є акт наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання акту наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку. Якщо протягом 2-х робочих днів після надання послуг, Замовник відмовляється підписати акт наданих послуг або, в зазначений вище термін, не надає вмотивовану відмову у його підписанні, послуги вважаються такими, що надані своєчасно і в повному обсязі. Акт наданих послуг в такому разі вважається підписаним Замовником.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник несе повну та особисту відповідальність за дійсність наданих документів, достовірність відомостей та наслідки, що викликані їх наданням.
5.2. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.2.2 Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.2.3 Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
7.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха , тощо.
7.3 Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
7.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
7.5. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
7.6. Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов’язку, визначеного у п. 7.4. цього Договору.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
8.2. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору

8.3. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Цей Договір набирає чинності з дати подання належним чином оформленої заявки і діє до закінчення строку надання послуги. Оплата наданого Виконавцем рахунку є згодою Замовника з визначеним Виконавцем строком надання послуг та їх вартістю.
8.4.Цей Договір вважається розірваним, якщо Замовник не оплатив послугу протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунку.
8.5. Для формування та передачі (отримання) податкових накладних (розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної), зареєстрованих у порядку, визначеному законодавством України, Виконавець використовує ліцензійний програмний продукт «M.E.Doc», який актуалізується на визначену дату.
8.6. Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних з метою підготовки статистичної та податкової звітності.
8.7. До даного Договору застосовується законодавство України, у тому числі ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
8.8. Обмін між Сторонами цього Договору документами в електронному вигляді здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг». Сторони домовились, що електронний примірник документа має містити обов’язкові реквізити, передбачені актами чинного законодавства на момент їх вчинення, та обов’язково містити електронний підпис, яким безумовно завершується створення електронного документа та який використовується для відповідної ідентифікації автора документа та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Сторони домовились, що датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано, особою яка його відправила.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата

14000 м. Чернігів, вул. Ринкова,7
IBAN: UA583531000000000026006021967 в “ПОЛІКОМБАНК” МФО 353100
Код ЄДРПОУ 02944780
Номер податкового свідоцтва 33915437
ІПН 029447825264
Тел.: (0462) 677-732